Trekking w Himalajach

2 5 grudnia 2015

Turystyka w ramach teoretycznych

Uprawiana jest na całym świecie. Jej miłośnicy to ludzie różnych ras, różnych narodowości, kultur, różniący się wiekiem, płcią i poglądami. Jakże więc turystkę ubrać w jedną konkretną definicję? Wydaje się to wręcz niemożliwe. A dowodem na to jest fakt, że w literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele jej definicji.

Taka podstawowa definicja mówi, że turystyka jest zjawiskiem koncentrującym się wokół przestrzennej ruchliwości człowieka. Warunkami koniecznymi do uznania, że dana ruchliwość to turystyka jest dobrowolna zmiana miejsca pobytu na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym celem tej zmiany nie może być wyłącznie cel zarobkowy. Gdybyśmy do tego dołożyli elementy z innych pojawiających się definicji, to turystyka stałaby się zjawiskiem niezwykle skomplikowanym. A przecież ona wcale taka skomplikowana nie jest.

Trudności w stworzeniu zwięzłej definicji turystyki pokazują, jak wiele warunków musi być spełnionych, aby to jej mianem można było określić konkretną zmianę miejsca przebywania człowieka.

About 

Related Articles